Privacy Policy

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Tyrenet Holding BV en haar dochtermaatschappijen (Tyrenet).

Wij (Tyrenet) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Tyrenet beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website tyrenet.nl en tic.tyrenet.nl.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
 2. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
 3. Wanneer u onze website bezoekt;
 4. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk CookiesCookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld):

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • taalkeuze;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het bevestigen van orders);
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  1. marketingdoeleinden
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 • op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:
Cont(r)act:
B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B1 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
Functioneren van en optimaliseren website:
B1 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.


Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Tyrenet. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Tyrenet heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze verwerkers:

Verwerker: Taakomschrijving verwerker:
Tyrenet grossiers Uitvoeren van opdrachten/dienstverlening

Uw persoonsgegevens kunnen door Tyrenet worden verstrekt aan:

Ontvanger Categorieën persoonsgegevens: Taakomschrijving / Dienst:
Serviceproviders Gewone persoonsgegevens Ondersteunen van Tyrenet bij internetverbindingen
Hosting bedrijven Gewone persoonsgegevens Hosten van websites van Tyrenet
Systeembeheer Gewone persoonsgegevens Beheren van systemen van Tyrenet
Software ontwikkelaars Gewone persoonsgegevens Ontwikkelen van software voor Tyrenet

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@tyrenet.nl. Zie ook de paragraaf rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Tyrenet te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@tyrenet.nl, of per post: Tyrenet, De Heinen 28, 5371 MJ, Ravenstein.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@tyrenet.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Tyrenet gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Tyrenet heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics verwerkt niet het volledig IP-adres en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.]

De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door Tyrenet worden geplaatst:

Partij: Cookie: Doel: Bewaartermijn:
Google DoubleClick Id, _drt_, test_cookie, DSID, IDE, __gads Tonen van advertenties via de Doubleclick dienst van Google Maximaal 2 jaar
Google PREF, NID, SNID, SID, HSID, APISID, CONSENT, SAPISID, SSID, DV Deze cookies worden door Google geplaatst voor het leveren van diensten aan Tyrenet, zoals het gebruik van Google Maps. Maximaal 2 jaar
Google Analytics __utm**, _gat_*, _gid, _ga Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Maximaal 2 jaar

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla Firefox.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Tyrenet:

Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

per e-mail:
info@tyrenet.nl
per post:
Tyrenet
De Heinen 28
5371 MJ  Ravenstein
telefonisch:
0486-415116

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 22 februari 2021.